Doprava zdarma

Při objednávce nad 4999 Kč

15 let zkušeností

Ručíme svým dobrým jménem

Reklamační řád

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

V případě osobního odběru zboží je doporučujeme kupujícímu zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy min. 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady, vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady, vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem, má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady nebo je zboží na první pohled poškozeno, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný Zápis o škodě. Zde uveďte místo poškození. Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce.

  • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, a to dle dohody obou stran.
  • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Reklamaci může kupující uplatnit jednou z následujících možností:

Je vhodné zasílat zboží v zabezpečeném obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit Prodávajícímu zaslané zboží, přičemž je povinen zboží osobně doručit nebo zaslat Prodávajícímu na adresu Československé armády 34a, Zábřeh PČS: 78901  Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo Prodávajícím dodáno a s dokladem o koupi.

Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v souladu s § 1820 písm. g) OZ.